Телефонуйте нам без вихідних:
Написати нам:
info@lawcenter.com.ua
Відправити заявку
place Працюємо з виїздом до Вас
Доставка документів безкоштовно

Як зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)?

Як зареєструвати ТОВ?

Що таке Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ)? Хто такі засновники і учасники ТОВ? Що таке місцезнаходження ТОВ? Вимоги до статуту ТОВ. Органи управління Товариства. Як провести державну реєстрацію ТОВ? Які підстави для відмови у держреєстрації ТОВ?

Що таке Товариство з обмеженою відповідальністю, ТОВ?

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - це господарське товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір їх визначається установчими документами. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських установах, може мати свою печатку з власним найменуванням, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), інші необхідні реквізити юридичної особи. Метою створення і діяльності Товариства є отримання прибутку з подальшим його розподілом між учасниками Товариства. Товариство може здійснювати будь-які види діяльності, що відповідають цілям створення Товариства і не заборонені чинним законодавством України, включаючи зовнішньоекономічну діяльність. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. 

Найменування ТОВ

Найменування має містити назву Товариства, а також організаційно-правову форму, наприклад: Товариство з обмеженою відповідальністю "Моя фірма". Товариство може мати скорочене найменування українською мовою, повне і скорочене найменування іноземними мовами.

Місцезнаходження ТОВ

Місцезнаходженням Товариства з обмеженою відповідальністю є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи, у якому переважно знаходиться керівництво та здійснюється управління і облік.

Хто такі засновники і учасники ТОВ?

Засновником Товариства з обмеженою відповідальністю є особа, яка бере участь у створенні Товариства. Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю – це особа, яка має частку у статутному капіталі вже створеного Товариства. Товариство вважається створеним з моменту його державної реєстрації.

Що таке статут ТОВ? Вимоги до статуту

Статут є установчим документом, на підставі якого діє Товариство.
Перша редакція статуту Товариства підписується всіма його учасниками. Справжність підписів учасників засвідчується нотаріально. Зміни до статуту Товариства та перша редакція статуту Товариства, створеного в результаті реорганізації, підписуються учасниками Товариства, які голосували за рішення про внесення таких змін чи про затвердження першої редакції статуту, або особою, уповноваженою на це органом, який прийняв таке рішення, якщо це передбачено статутом. Справжність підписів учасників або уповноваженої особи засвідчується нотаріально.

У статуті Товариства зазначаються відомості про:

  • повне та скорочене (за наявності) найменування Товариства;
  • органи управління Товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
  • порядок вступу до Товариства та виходу з нього.

Статут може містити інші відомості, що не суперечать закону.

Статутний капітал ТОВ

Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів його учасників створюється статутний капітал. Вкладом учасника Товариства можуть бути гроші, нерухоме майно, цінні папери, інше майно, якщо інше не встановлено законом.
Розмір статутного капіталу Товариства складається з номінальної вартості часток його учасників, виражених у національній валюті України.
Розмір частки учасника  у статутному капіталі Товариства може додатково визначатися у відсотках. Розмір частки учасника у відсотках повинен відповідати співвідношенню номінальної вартості його частки та статутного капіталу Товариства.
Статутом  можуть бути передбачені обмеження щодо зміни співвідношення часток учасників. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники Товариства.

Органи управління ТОВ

Органами управління ТОВ є загальні збори учасників, наглядова рада (у разі її створення) та виконавчий орган.
Загальні збори учасників є вищим органом Товариства. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради (у разі утворення).
Виконавчий орган Товариства підзвітний загальним зборам учасників та організовує виконання їхніх рішень. Виконавчий орган Товариства є одноосібним та має назву "директор", якщо статутом не передбачена інша назва. Статутом може бути встановлено, що виконавчий орган Товариства є колегіальним. Назвою колегіального виконавчого органу є "дирекція", а його голови - "генеральний директор", якщо статутом не передбачені інші назви.

Державна реєстрація. Як зареєструвати ТОВ?

Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації в установленому законодавством України порядку.

Для проведення державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю державному реєстратору потрібно подати наступні документи:

  • заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
  • примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників. Рішення про створення ТОВ оформлюється у формі Протоколу, або Рішення (у випадку створення Товариства одним засновником).
  • статут - у разі створення Товариства на підставі власного статуту. Статут Товариства підписується всіма учасниками Товариства, справжність підписів учасників засвідчується нотаріально.
  • документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження, - у разі створення юридичної особи, засновником якої є іноземна юридична особа;
  • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

Документи, що подаються для державної реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю, повинні відповідати вимогам ст.15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

Документи подаються державному реєстратору безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) в межах адміністративно-територіальної одиниці за місцезнаходженням Товариства.

Державний реєстратор протягом 24 годин приймає рішення про державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю, зупинення розгляду до усунення недоліків, або відмову у державній реєстрації.

Підставами для зупинення або відмови у державній реєстрації можуть бути: подання документів або відомостей не в повному обсязі; невідповідність документів вимогам ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", невідповідність найменування Товариства вимогам закону; документи подано особою, яка не має на це повноважень; документи суперечать вимогам Конституції та законів України та інші.

Якщо Вам потрібно створити Товариство з обмеженою відповідальністю, підготувати всі документи та провести державну реєстрацію - звертайтеся до наших спеціалістів!

25.10.2021